top of page

Helse-, omsorg og velferd i Fauske

Helse- og omsorg og velferdsenheten i Fauske kommune utgjør 330 årsverk fordelt på 420 personer. Det kan deles inn på denne måten:

(Tallene er ikke nødvendigvis helt korrekte til enhver tid, men de er omtrent korrekte. Antall ansatte endres går stadig litt opp og ned)

Lederne i 2021. Fra venstre Torill Mørkhagen, Tonje Normann, Sharon Tollånes, Hilde Sørensen og Morten Kristiansen. Han er leder for NAV Indre Salten. Der inngår en kommunal del.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen


Tildelingskontoret. Der sitter 7 ansatte og vurderer hvilket tilbud den enkelte hjelpetrengende skal få. Det krevende i arbeidet er å finne ut hvilken hjelp som blir god nok for pasienten, og økonomisk fornuftig for kommunen. Avdelingsleder Tonje Normann.

På Helsetunet er det rundt 85 årsverk som betjener de rundt 70 pasientene.


Avdeling rehabilitering/mestring. Der jobber 55 ansatte med fysioterapi, ergoterapi, hjelpemiddelformidling, hjemmebesøk, vernet rehabilitering, hverdagsrehabilitering og Frisklivssentralen. I tillegg kommer hukommelsesteamet som gir et tilbud til demente. Denne avdelingens oppgave er å holde funksjonsnivået så høyt som mulig. Denne avdelingen har pr januar 2021 ingen avdelingsleder.


Enhet helse. Består av legetjenesten med 12 legeårsverk og 5 andre ansatte. Under denne enheten ligger også rus- og psykiatri med 19 ansatte. Avdelingsleder Hilde Sørensen.


Demensteamet feiret 10-årsjubileum. Fra venstre Gunn Zakariassen, Kathrine Mathisen og demenskoordinator Mona Hanssen.


Miljø og habilitering med 55 årsverk. Et tilbud til folk med funksjonsnedsettelser. De har lokaler i Torggata, Sykehusveien og Buveien, men de er i prinsippet private boliger. Avdelingsleder vari 2021 Therese Eriksen.


Enhet pleie- og omsorg er fordelt på to avdelinger på Helsetunet. På avdeling for 30 somatiske pasienter jobber 37 årsverk. Avdelingen med 40 med demens betjenes av 48 årsverk. På Buen, den nye korttidsavdelingen, er det 11-14 plasser og 22 årsverk. Enhetsleder var i 2021 Sharon Tollånes Karlsen


Hjemmetjenesten består av 56 årsverk som drar hjem, men også til en rekke beboere som bor i tilrettelagte boliger nært Helsetunet. Avdelingsleder Marianne Eriksson


Storkjøkkenet er ikke direkte en helsetjeneste, men 5 ansatte besørger mat til rundt 300 personer. Avdelingsleder Monica Lunde.


Enhet helse-, omsorg og velferd ble fra 2016 til 2021 ledet av kommunalsjef Nils Are Johnsplass (f69). Da overtok Torill Mørkhagen.


Helsesykepleierne tilhører ikke helsetjenesten i Fauske, men går i liket med familieenheten inn under kultursjefens område.

Ambulansetjenesten driftes av Nordlandssykehuset. Team på tvers eller under enkeltavdelinger er demensteamet, som gir tilbud til demente på og utenfor institusjon. Et annet eksempel er palliativt team, som følger opp folk med dødelige sykdommer som kreft og ALS.


Etter omorganiseringen av kommunens ledelse ved årsskiftet 22/23 ble Ann Elise Os kommunalsjef for helse- og omsorg.

På nivået under er det tre enhetsledere:

Therese Eriksen for heldøgns omsorg.

Hilde Sørensen for forebyggende og koordinerende tjenester, for eksempel legevakt, legetjeneste og tildelingskontoret.

Den tredje stillingen, enhetsleder for hjemmebaserte tjenester, er pr november 2022 ikke besatt.


Comentarios


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page